Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Swojskie.PL, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. oku, nr 1182) jest AgroFoto Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu 
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem ___________. 
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z Umową, dla potrzeb niezbędnych do realizacji jej postanowień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). 
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez AgroFoto zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez AgroFoto usług oraz w celu ich realizacji. 
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez AgroFoto za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa AgroFoto, a także związanych ze świadczeniem usług przez AgroFoto. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana. 
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu Swojskie.PL wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania ofertowego: samochód nowy, samochód używany, promocję, wybraną ofertę finansowania zakupu samochodu czy jego ubezpieczenia. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail. 
 7. AgroFoto zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AgroFoto zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AgroFoto danych osobowych innemu niż AgroFoto administratorowi danych. 
 9. AgroFoto może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez AgroFoto jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec AgroFoto lub jeśli AgroFoto otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez AgroFoto podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Swojskie.PL. 
 11. Dane osobowe Dealerów i Ogłoszeniodawców, dokonujących płatności on-line za świadczone przez AgroFoto usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:  
  1. W celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu Swojskie.PL, 
  2. Niezwłocznie po wyborze przez Dealera i Ogłoszeniodawca w Serwisie Swojskie.PL sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 
 12. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez AgroFoto przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 
 13. W przypadku uzyskania przez AgroFoto wiadomości o korzystaniu przez Dealerów i Ogłoszeniodawców z Serwisu Swojskie.PL niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AgroFoto może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 14. AgroFoto wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 
 15. AgroFoto stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu Swojskie.PL, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu Swojskie.PL. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu Swojskie.PL może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: http://Swojskie.PL/strona/polityka-prywatnosci.