Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.swojskie.pl
ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018 r.
 
 1. Uwagi ogólne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z zasobów Serwisu
 4. Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy
 5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia
 6. Promowanie Ogłoszeń i zamieszczanie reklam w Serwisie
 7. Zasady odpowiedzialności
 8. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
 9. Dane osobowe
 10. Reklamacje
 11. Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe
 
 1. Uwagi ogólne
 1. Swojskie.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław,
  e-mail: kontakt@swojskie.pl.
 2. Serwis internetowy swojskie.pl jest serwisem ogłoszeniowym, umożliwiającym przeglądanie Ogłoszeń oraz ich zamieszczanie w trzech dostępnych wersjach ogłoszeniowych:
 1. wersji darmowej – pozwalającej Użytkownikowi na bezpłatne zamieszczenie Ogłoszenia bez możliwości jego promowania,
 2. wersji płatnej – pozwalającej Użytkownikowi na zamieszczenie Ogłoszenia z możliwością jego promowania za pomocą dostępnych wyróżnień: koloru, czcionki, ramki itd.,
 3. wersji dilerskiej (dalej: „Pakiet dilerski”) – płatnej, dostępnej wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych, pozwalającej na zamieszczanie Ogłoszeń w ramach wykupionego pakietu.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego swojskie.pl (Serwis). Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Regulamin udostępniony jest przez Administratora nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tj. poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.swojskie.pl w zakładce „Regulamin”.
 3. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.
 1. Definicje
Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu.
Administrator – „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399, adres e-mail: kontakt@swojskie.pl.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która po akceptacji Regulaminu, skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie) bądź aktywuje Ogłoszenie; Użytkownik dokonuje założenia Konta/aktywacji Ogłoszenia wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Diler – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z Pakietu dilerskiego.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu nazwy Użytkownika i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
Serwis – ogłoszeniowy serwis internetowy swojskie.pl znajdujący się  pod adresem internetowym www.swojskie.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkowników Usługi drogą elektroniczną, kierowany głównie do osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, umożliwiający zamieszczanie Ogłoszeń.
Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie zamieszczane w zakładce:
 1. „Ogłoszenia” – dotyczące sprzedaży Towarów,
 2. „Zlecenia” – dotyczące oferty wykonania usługi rolniczej lub transportowej lub zlecenia wykonania usługi rolniczej lub transportowej.
Cennik – ustalone przez Administratora zestawienie opłat za przewidziane w nim Usługi, z których Użytkownik może skorzystać w Serwisie, dostępny na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Cennik”. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Pakiet dilerski – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Dilera. Dostępne Pakiety określone są w Cenniku.
Towar – pojazd (pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza itp.) lub zwierzę hodowlane gospodarskie (z wyłączeniem zwierząt domowych takich jak psy, koty, chomiki, szczury, papugi, ryby akwariowe itp. oraz zwierząt egzotycznych, a także zwierząt, którymi obrót jest zakazany przez przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mogące być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.
Dane Osobowe – gromadzone w  ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 1. Ogólne warunki korzystania z zasobów Serwisu
 1. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Najwyższy komfort podczas użytkowania Serwisu można osiągnąć korzystając z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, których pobranie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami: Google Chrome (wersja 24 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 24 i nowsza) Microsoft Internet Explorer w wersji 11. Zalogowanie do Serwisu nie będzie możliwe za pomocą przeglądarki Internet Explorer 10 lub starszej jej wersji. Korzystanie z Serwisu za pomocą innych przeglądarek może powodować problemy w prawidłowym wyświetlaniu treści. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i wygodniejszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga rejestracji w Serwisie, za wyjątkiem, o którym mowa w ust. 3.
 3. Dodanie Ogłoszenia przez Dilera wymaga jego obowiązkowej rejestracji, tj. założenia Konta Dilera w Serwisie. Diler może korzystać wyłącznie z Pakietu dilerskiego.
 4. Rejestracja w Serwisie jest niezbędna do korzystania z wersji płatnej Serwisu, tj. Usług płatnych określonych w Cenniku, w tym do korzystania z wersji dilerskiej Serwisu.
 5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Rejestracja w Serwisie polega na założeniu Konta w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu. Do rejestracji wymagane jest podanie adresu
  e-mail oraz nazwy Użytkownika.  Diler w celu rejestracji podaje: adres e-mail, nazwę firmy, formę prawną działalności, imię, nazwisko, kraj, adres, kod pocztowy, miasto, telefon, NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. Użytkownik podaje ponadto utworzone przez siebie hasło do Konta oraz dokonuje aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link wysłany mu przez Administratora na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika.
 7. Rejestracja Konta Dilera wymaga pozytywnej weryfikacji przez Administratora danych podanych przez Dilera w formularzu rejestracyjnym. Administrator może odmówić rejestracji w przypadku podania przez Dilera danych nieprawdziwych lub w przypadku braku przesłania Administratorowi dokumentów uwiarygadniających dane zamieszczone w formularzu rejestracyjnym. W tym przypadku, zamiast linku aktywacyjnego, o którym mowa w ust. 6, Administrator prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Dilera informację o negatywnej weryfikacji i braku możliwości założenia Konta. W celu przyspieszenia weryfikacji, Diler może dołączyć do formularza rejestracyjnego skan lub zdjęcie dokumentów rejestracyjnych swojej firmy. Załączenie tych dokumentów jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do założenia Konta przez Dilera.
 8. Użytkownik może także założyć Konto w Serwisie wybierając opcję „zarejestruj się przez Facebook” poprzez podanie danych logowania do swojego konta w serwisie Facebook.
 9. Użytkownik może zalogować się do Serwisu przez swoje konto w serwisie Facebook
 10. Postanowienia ust. 8 i 9 nie mają zastosowania do Dilera.
 11. Utworzenie Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z pełnego dostępu do Ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkownika  w Serwisie i korespondencji z innymi Użytkownikami.
 12. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora.
 13. Użytkownik może usunąć swoje Konto w Serwisie i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem, wybierając – po zalogowaniu się do swojego Konta – odpowiednią opcję lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@swojskie.pl.
 14. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Użytkownika. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie  w języku polskim.
 15. Użytkownik może w treści Ogłoszenia zamieścić swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu). Niezamieszczenie danych kontaktowych Użytkownika w Ogłoszeniu nie uniemożliwia kontaktu z Użytkownikiem, który w każdym przypadku jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 16. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o tematyce niezwiązanej z profilem Serwisu, w szczególności Ogłoszeń  o charakterze towarzyskim.
 17. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży wyłącznie jednego Towaru/jednej usługi rolniczej lub transportowej i powinno wskazywać rzeczywistą i całkowitą cenę brutto lub cenę netto Towaru/usługi rolniczej lub transportowej. Cena nie może stanowić kwoty raty lub ceny wykupu Towaru (np. w przypadku Towaru objętego leasingiem). Jednocześnie ten sam Towar/usługa rolnicza lub transportowa nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia zamieszczonego w tym samym czasie w Serwisie.  
 18. W kategoriach obejmujących sprzedaż Towarów w postaci pojazdów (samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze) mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). 
 19. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie swojskie.pl wynosi 8, 14, 30, 60 lub 90 dni – w zależności od wyboru Użytkownika, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
 20. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Towaru/wykonania lub zlecenia usługi rolniczej lub transportowej za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.  Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru (m.in. producent, marka, stan, jakość, przeznaczenie itp.) ani co do ceny i zasad płatności za Towar. Administrator ma prawo do weryfikacji Ogłoszeń, a w przypadku uznania, że Ogłoszenie może wprowadzać w błąd, Administrator może oznaczyć Ogłoszenie i zamieścić przy nim ostrzeżenie lub nawet usunąć Ogłoszenie – zgodnie z postanowieniem pkt VII ust. 5 e. Administrator nie ma obowiązku weryfikowania wszystkich Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie.
 1. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody na emisję Ogłoszenia w Serwisie, jednocześnie zgadza się na równoległą publikację Ogłoszenia w innych serwisach internetowych, a Administrator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle w innych mediach, nawiązując w tym celu współpracę z partnerami – operatorami innych serwisów internetowych. Administrator nie gwarantuje publikacji Ogłoszeń w innych serwisach internetowych, a niniejsze postanowienie nie zobowiązuje go do tego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak publikacji Ogłoszeń w innych serwisach internetowych.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Administratora oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. 
 3. Zamieszczając Ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji),
  2. w przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, w zamian za możliwość skorzystania z Serwisu udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji – z prawem do udzielania sublicencji – na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w Internecie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania, kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu,
  3. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane przez Administratora czynności, które uwolnią Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań, zadośćuczynień czy kosztów wykonania innych czynności orzeczonych przez odpowiednie organy, w tym sądy.
 4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu swojskie.pl materiałów tekstowych, graficznych itp. wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem Serwisu przez Użytkowników.
 1. Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy
 1. Zawarcie umowy przez Użytkownika w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt V ust. 1 i następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika wysłanej przez Administratora wiadomości, o której mowa w pkt V ust. 2.
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy oz 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 odbywa się poprzez złożenie przez Użytkownika stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie powinno być wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w toku rejestracji na adres Serwisu: kontakt@swojskie.pl.
 4. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach rozpoczęcia świadczenia Usług, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie świadczenia Usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności po dokonaniu rejestracji Konta, stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 1. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia
 1. Użytkownik może zamieścić Ogłoszenie w Serwisie:  
 1. w przypadku skorzystania z opcji „dodaj Ogłoszenie bez rejestracji Konta w Serwisie” – po zaakceptowaniu Regulaminu, wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe (typ Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia, okres emisji Ogłoszenia, osoba/firma, imię/nazwa Użytkownika, adres e-mail, województwo, powiat, miejscowość, zabezpieczenie, treść Ogłoszenia) , przy czym Użytkownik nie ma możliwości zamieszczenia zdjęć Towaru,
 2. w przypadku założenia Konta w Serwisie – po dokonaniu poprawnej rejestracji w Serwisie i wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe (typ Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia, okres emisji Ogłoszenia, osoba/firma, imię/nazwa Użytkownika, adres e-mail, województwo, powiat, miejscowość, zabezpieczenie, treść Ogłoszenia) , oraz wprowadzeniu zdjęć Towaru,
 3. w przypadku założenia Konta w Serwisie poprzez konto w serwisie Facebook – po dokonaniu rejestracji za pomocą konta Użytkownika w serwisie Facebook i/lub zalogowaniu się do Serwisu za pomocą konta Użytkownika w serwisie Facebook, wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe (typ Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia, okres emisji Ogłoszenia, osoba/firma, imię/nazwa Użytkownika, adres e-mail, województwo, powiat, miejscowość, zabezpieczenie, treść Ogłoszenia) , oraz wprowadzeniu zdjęć Towaru,
 4. w przypadku Dilera – po dokonaniu poprawnej rejestracji w Serwisie, wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe (typ Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia, okres emisji Ogłoszenia, osoba/firma, imię/nazwa Użytkownika, adres e-mail, województwo, powiat, miejscowość, zabezpieczenie, treść Ogłoszenia), wprowadzeniu zdjęć Towaru oraz aktywowania Pakietu dilerskiego poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie, zgodnej z aktualnym Cennikiem) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez TPAY.COM. Aktywacja Ogłoszenia następuje wtedy z chwilą zaksięgowania zapłaty za Pakiet dilerski w wysokości zgodnej z Cennikiem,
 5. w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Ogłoszenia promowanego (skorzystania z funkcji: Promowanie Ogłoszeń) – po aktywowaniu Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie, zgodnej z aktualnym Cennikiem) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez TPAY.COM. Aktywacja Ogłoszenia następuje wtedy z chwilą zaksięgowania wpłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem.
 1. Po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności wymienionych w ust. 1 a.-e., Administrator przesyła na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje. 
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa w ust. 1 b.-e. powyżej, Użytkownik może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Towaru. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany formatu przesłanego zdjęcia.
 4. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 30 dni od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie 30 dni od jej zakończenia, Użytkownik zarejestrowany w Serwisie może usunąć Ogłoszenie  lub przedłużyć czas jego emisji. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia, Administrator prześle na adres e-mail Użytkownika link do wznowienia emisji bez potrzeby ponownego dodawania Ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 8, 14, 30, 60 lub 90 dni – w zależności od wyboru Użytkownika, wymaga kliknięcia w otrzymany link i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jego dokonania.
 6. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji, Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
 1. Promowanie Ogłoszeń i zamieszczanie reklam w Serwisie
 1. Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Promowanie Ogłoszeń). Użytkownik może w każdym czasie skorzystać z Promowania Ogłoszeń – zarówno w momencie zamieszczenia Ogłoszenia, jak i po rozpoczęciu emisji Ogłoszenia.
 2. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Użytkownikom na okres wybrany przez Użytkownika (dostępne okresy korzystania z Promowania Ogłoszeń określa Załącznik nr 2 do Regulaminu) z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż czas emisji Ogłoszenia. 
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług Promowania Ogłoszeń  dochodzi po aktywowaniu usługi poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie, zgodnej z aktualnym Cennikiem) poprzez przelew online, tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez TPAY.COM, z chwilą zaksięgowania wpłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem.
 4. Użytkownik może zamieścić w Serwisie reklamę swojej firmy. Usługa jest odpłatna i posiada odrębny Regulamin dostępny na stronie Serwisu w sekcji „Zareklamuj się”.
 1. Zasady odpowiedzialności
 1. Administrator, umożliwiając emisję Ogłoszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkownika, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika, także w przypadku danych podanych przez Dilera, pomimo ich weryfikacji przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu negatywnych skutków niezamieszczenia przez Administratora ostrzeżenia przy Ogłoszeniu mogącym wprowadzać w błąd lub nieusunięcia takiego Ogłoszenia (pkt III ust. 20).
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub Towaru otrzymanego od danego Użytkownika przez podmiot, który skorzystał z danego Ogłoszenia. Administrator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których podmiot, który skorzystał z danego Ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika Towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem podmiotów korzystających z Ogłoszeń z obowiązków w zakresie dostawy.
 4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu polegająca na użyciu słów mogących wprowadzić w błąd co do treści Ogłoszenia, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży pojazdów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Towaru oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Administratora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu.
 5. Administrator ma prawo do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:  
 1. powszechnie uznane za obraźliwe, 
 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 
 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, 
 4. szkodzące Administratorowi lub innym podmiotom, 
 5. mogące wprowadzić w błąd – przed usunięciem Ogłoszenia, Administrator wyznaczy Użytkownikowi termin do wyjaśnienia okoliczności, które wg Administratora powodują, że Ogłoszenie wprowadza w błąd pozostałych Użytkowników Serwisu, a usunięcie Ogłoszenia będzie możliwe w przypadku braku odpowiedzi ze strony Użytkownika lub w przypadku, gdy Administrator pomimo wyjaśnienia Użytkownika uzna, że Ogłoszenie może wprowadzać innych Użytkowników w błąd,
 6. zawierające odesłania do konkurencyjnych stron internetowych.

  6. Administrator nie odpowiada ponadto za:  

  a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, 

  b. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu
  Ogłoszenia, 

  c. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, 

  d. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Administratora, 

  e. działanie siły wyższej. 

  7. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout),
  znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu, stanowią
  przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią
  przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji
  znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony
  prawnej. Administrator bez uzyskiwania dodatkowego oświadczenia lub zgody Użytkownika ma
  prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia
  działalności reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w
  szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do wiadomości
  przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych,
  informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez
  Administratora jak i podmioty trzecie.

  8. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony hasła do indywidualnego Konta w Serwisie przed
  osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane
  umożliwiające korzystanie z jego Konta w Serwisie, w tym za działania osób, które weszły
  w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.

  VIII. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

  1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, jednakże zarówno Użytkownik
  jak i Administrator mogą rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu
  wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie
  na adres e-mail: kontakt@swojskie.pl. 
  Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem,
  który nie przestrzega postanowień Regulaminu. 

  IX. Dane osobowe

  1. Administrator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z
  Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości Administratora w toku procedury rejestracji lub
  zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Danych Osobowych.

  2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest „AGROFOTO SKOWROŃSKI.PL” sp. j.
  z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: biuro@agrofoto.pl.

  3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których Dane
  Osobowe dotyczą, określa Polityka prywatności Serwisu.


  X. Reklamacje


  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez
  zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres e-mail: kontakt@swojskie.pl lub listem
  poleconym na adres: „AGROFOTO SKOWROŃSKI.PL” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres:
  ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław z dopiskiem „Serwis swojskie.pl” .

  2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres
  e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został
  nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności
  uzasadniające reklamację. 

  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie
  nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo
  pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających
  z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych
  Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

  4. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny podany
  Administratorowi.

  XI. Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie.

  2. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności
  z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania
  tych przyczyn. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom
  poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu w terminie 7 dni przed ich wejściem
  w życie, a Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie będą przesyłane dodatkowo na adres
  e-mail wskazany przez Użytkownika.

  3. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta w Serwisie, otrzymuje informację o zmianach
  w Regulaminie, na które może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie kwadratu ze zgodą. Brak
  akceptacji zmian w Regulaminie powoduje zablokowanie możliwości dalszego korzystania przez
  Użytkownika z Serwisu i jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Administratorem.

  4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub
  nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

  5. Korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane będą
  rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.


  ZAŁĄCZNIKI 
  Załącznik nr 1 – Cennik
  Załącznik nr 2 – Usługi Promowania Ogłoszeń 
  Załącznik nr 3 – Polityka prywatności 
  Załącznik nr 4 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 


  Załącznik nr 4 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 
  W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (otrzymanie przez Użytkownika wysłanej przez Administratora
  wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia emisji Ogłoszenia) Użytkownik może od niej
  odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować
  Administratora o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@swojskie.pl.


  UWAGA!
  Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie konsumentowi w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego
  z 23.04.1964 r. (Dz.U. 2018, 1025).
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Administrator rozpoczął świadczenie
  Usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, za zgodą konsumenta. Za rozpoczęcie
  świadczenia Usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności po dokonaniu
  rejestracji Konta, stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
  W przypadku woli odstąpienia od umowy przez Użytkownika, będącego konsumentem, może on
  przesłać swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci wypełnionego formularza,
  zamieszczonego poniżej:
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609
  Wrocław, e-mail: kontakt@swojskie.pl.


  Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie
  usług w ramach Serwisu Swojskie.pl. zawartej w dniu ……………………………. .